Komunikat archiwalny

Rekrutacja na stanowisko Kierownika Referatu Monitoringu Wizyjnego w Wydziale Dowodzenia

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa ogłasza nabór Nr 7/2018 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Monitoringu Wizyjnego w Wydziale Dowodzenia Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Rekrutacja na stanowisko Kierownika Referatu Monitoringu Wizyjnego w Wydziale Dowodzenia
Fot. Pixabay

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- ukończone 18 lat,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- wykształcenie wyższe,

- nieposzlakowana opinia,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Kierownika Referatu,

- niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- 5 lata stażu pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych/miejskich,

- znajomość aktów prawnych regulujących działalność straży miejskich,

- umiejętność w zakresie: zarządzania personelem, zarządzania jakością realizowanych zadań, wprowadzania zmian, rozdzielania zadań, wyznaczania priorytetów i koordynacji działań pracowników, myślenia strategicznego, planowania i analizowania pracy referatu, organizowania współpracy z podmiotami zewnętrznymi zakresie realizowanych zadań, szybkiego podejmowania decyzji,

- umiejętności pracy z bazami danych,

- dyspozycyjność,

- odpowiedzialność,

- odporność na stres.

 

3. Zakres obowiązków:

- organizacja procesu pracy podległej komórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami społeczności lokalnej,

- nadzór i kontrola nad pracą podległej komórki organizacyjnej i pracownikami,

- tworzenie dokumentacji związanej z pracą Referatu,

- sporządzanie analiz i sprawozdań statystycznych z działalności komórki,

- nadzór nad prawidłowością prowadzenia aplikacji Książka Interwencji w zakresie wykorzystywanym przez komórkę,

- administrowanie komórką organizacyjną w ramach posiadanych upoważnień.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- teren miasta Krakowa,

- pierwsza umowa o pracę na czas określony do 6 miesięcy,

- 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

- praca na III zmiany,

- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 3500 zł,- do 6800zł ,

- dodatek funkcyjny w wysokości do 1320 złotych,

- dodatek za staż pracy,

- premia regulaminowa.

 

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

6. Wymagane dokumenty:

- CV,

- kwestionariusz personalny kandydata,

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

- dokumenty poświadczające staż pracy (kserokopie, oryginały do wglądu),

- oświadczenie własne kandydata o niekaralności.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty prosimy składać osobiście

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31 – 416 Kraków

w terminie od 5 września 2018 r. do 17 września 2018 r. do godz. 12.00

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 202.

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Paweł Zaborski
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY