Nabór na stanowisko Strażnika Miejskiego!

 

Komendant ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze: APLIKANT

 

Nabór na stanowisko Strażnika Miejskiego!
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

 

1. Wymagania formalne:
- obywatelstwo polskie,

- ukończony 21 rok życia,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie średnie,

- nienaganna opinia,

- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

- niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione    

   przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- uregulowany stosunek do służby wojskowej.


2. Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe,

- ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,

- zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, 

- znajomość języków obcych,

- umiejętność obsługi komputera,

- znajomość topografii Krakowa,

- prawo jazdy kat. B,

- umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,

- umiejętność pracy w grupie,

- odporność na stres.


3. Zakres obowiązków:

- ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Krakowa,

- realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa 

   miejscowego. 
 

4. Warunki pracy i płacy:
- praca patrolowa w terenie,

- trzy zmiany,

- 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,

- umowa o pracę na czas określony,

- wynagrodzenie zasadnicze 4 700 zł brutto, powiększone co miesiąc o premię regulaminową w wysokości 20% (940 zł brutto) - łączna kwota wynagrodzenia 5 640 zł brutto,

- dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,

- dopłaty do godzin nocnych, nadliczbowych,

- rozbudowany system nagród motywacyjnych (m.in. nagrody kwartalne, za szczególne osiągnięcia w pracy, roczne),

- dodatkowe roczne wynagrodzenie, tzw. „trzynasta pensja”,

- bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in., dopłaty do wczasów, kolonii dla dzieci, dopłaty do karnetów sportowych, świadczenia pieniężne), 

- możliwość uzyskania dofinansowania do nauki na studiach wyższych oraz kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,

- możliwość skorzystania z pakietów ubezpieczeń medycznych,

- po roku przeniesienie na wyższe stanowisko młodszego strażnika.

5. Wymagane dokumenty:
- CV z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w przekazanych dokumentach, w tym w CV w zakresie wykraczającym poza przepisy kodeksu pracy",

- kwestionariusz personalny kandydata,

- książeczka wojskowa (kserokopia stron z wpisami, oryginał do wglądu),

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu).

 

6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
        w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu  poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

7.     Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikacje można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31-416 Kraków
oraz w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@strazmiejska.krakow.pl


w terminie od dnia 28 sierpnia 2023 r. do dnia 30 września 2023 r.

 

Dla zachowania terminu decydująca jest data doręczenia dokumentów do Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 205.

 

8. Ilość etatów:

do 30 etatów.

                                                                                  

Kwestionariusz personalny kandydata (do pobrania)

 

 

Etapy naboru

 

  1. testy specjalistyczne – sprawdzanie kompetencji (np. czytanie ze zrozumieniem tekstów związanych z tematyką zawodową)
  2. ocena psychologiczna – testy psychologiczne, rozmowa z psychologiem
  3. testy sprawnościowe
  4. rozmowa kwalifikacyjna

 

Rodzaje ćwiczeń na teście sprawnościowym

 

  1. Skok w dal z miejsca
  2. Rzut piłką lekarską (5 kg mężczyźni, 3 kg kobiety)
  3. Zwis na drążku
  4. Plank (deska)
  5. Bieg wahadłowy 10 x 10 metrów

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA NABORU

ZESTAW ĆWICZEŃ DO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska