Skargi

Skargi przyjmuje i rozpatruje Komendant lub imiennie upoważnieni przez niego Zastępcy Komendanta - w każdy poniedziałek w godzinach 14.30 - 16.30 w siedzibie Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188 w Krakowie.

Skargi przyjmują również upoważnieni przez Komendanta pracownicy Wydziału Prawnego i Kontroli Wewnętrznej w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy al. Jana Pawła II 188 w Krakowie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

Skargi mogą być również wnoszone:

  • pisemnie,
  • za pomocą faxu (dalekopisu),
  • za pomocą poczty elektronicznej,
  • ustnie do protokołu.

Wnoszona skarga winna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej skargę (pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpoznania),
  • opis zdarzenia.

Zgodnie z art. 222 Kodeksu postępowania administracyjnego o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Tryb postępowania w sprawach skarg reguluje Dział VIII Skargi i Wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.735 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5. poz. 46).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY