Procedura postępowania

Kodeks Wykroczeń

Art. 63a. § 1 Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym ogłoszenie albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 1 a. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1.500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

I. Postępowanie Straży Miejskiej

1) Funkcjonariusze Straży Miejskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, w związku z umieszczeniem ogłoszenia, plakatu, afisza, apelu, ulotki, napisu lub rysunku bez zgody zarządzającego budynkiem.

2) W każdym przypadku strażnicy mogą skierować wniosek o ukaranie do sądu.

3) W przypadku, gdy umieszczenie ogłoszeń czy napisów doprowadziło do zniszczenia, lub uszkodzenia np. elewacji, drzwi wejściowych czy też skrzynki elektrycznej wówczas zachodzi możliwość skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Pokrzywdzonemu (właścicielowi, zarządcy) przysługuje takie prawo, a ściganie następuje na jego żądanie. Poza wymierzeniem obwinionemu kary aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, sąd może orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

4) W przypadku zaistnienia przestępstwa spowodowanego rozmiarem szkód przekraczającym 800 zł, znieważeniem Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej ( Art. 196 KK), obrażaniem uczuć religijnych innych osób, znieważaniem publicznym przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych (art. 256 KK), publicznym propagowaniem faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa (art. 257), publicznym znieważeniem grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej, prowadzanie sprawy należy przekazać Policji. Jeżeli podczas dokonywania przestępstwa został ujęty jego sprawca, powinien on również niezwłocznie zostać przekazany Policji. Do obowiązków Straży należy zabezpieczenie miejsca przestępstwa przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia policji, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia i osób poszkodowanych.

5) Jeżeli treść umieszczona na ogłoszeniu, plakacie lub rysunku jest nieprzyzwoita, umieszczenie takiego dokumentu lub napisu spełnia także znamiona wykroczenia z artykułu 141 kw. i za takie wykroczenie można zastosować postępowanie mandatowe. (Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.)

6) Po skierowaniu sprawy do sądu, osoba pokrzywdzona jest pouczana o możliwości wystąpienia przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

7) W miarę możliwości sporządzana jest dokumentacja fotograficzna z miejsca wykroczenia.

II Postępowanie osoby poszkodowanej (właściciela, administratora, najemcy, zarządcy, nieruchomości)

1) W przypadku zauważenia osoby popełniającej czyn zabroniony, należy natychmiast powiadomić o tym Straż Miejską lub Policję, a także w miarę możliwości dokonać ujęcia tej osoby. W przypadku oddalenia się sprawcy z miejsca zdarzenia należy zapamiętać i przekazać Policji lub Straży Miejskiej jego rysopis, oraz wskazać kierunek, w jakim się udał

2) W przypadku kwalifikacji czynu jako przestępstwa, dochodzenie prowadzić może jedynie Policja. Niejednokrotnie popełnieniem przestępstwa jest samo umieszczenie napisu, czy dokumentu zawierającego treści wyczerpujące znamiona artykułu 133, 196, 256 i 257 Kodeksu Karnego (Art. 133. Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 196. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 256. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3). Jeżeli sam napis, czy dokument zawiera w/w treści to staje się to przestępstwem, bez względu na wysokość szkody spowodowanej samym umieszczeniem tego napisu, czy dokumentu.

Art. 118 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

1. Kto bez pozwolenia umieszcza na zabytku wpisanym do rejestru: urządzenie techniczne, tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub napis, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

III ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

W przypadku powstania szkody wynikającej z wykroczenia lub przestępstwa (rozstrzyga wysokość szkody: do 800 zł i powyżej 800 zł) możliwe jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.

W przypadku popełnienia przestępstwa, zgodnie z art. 62 Kodeksu Postępowania Karnego, pokrzywdzony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa.

Istnieje również możliwość dochodzenia odszkodowania odrębnie - na drodze postępowania cywilnego. W takim wypadku należy złożyć do Sądu pozew według przykładowego wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego opracowania. Wzór pozwu może być wykorzystany także w przypadku ubiegania się o odszkodowanie w procesie karnym w sprawie o popełnienie przestępstwa.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY