Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Deklaracja dostępności

Gmina Miejska Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność strony Miejska Platforma Internetowa zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Straż Miejska Miasta Krakowa - strazmiejska.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR).
 • niektóre z załączników mogą nie spełniać wszystkich przepisów z zakresu dostępności cyfrowej
 • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych
 • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków
 • na stronach Straż Miejska Miasta Krakowa - strazmiejska.krakow.pl dostępne są obrazy tekstu mające charakter nawigacyjny. Wszystkie obrazy tekstu zostały wyposażone w tekst alternatywny
 • niektóre formularze nie są wyposażone w mechanizm sugerowania poprawy błędów.

Powody wyłączenia:

 • filmy i pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • w miarę możliwości opublikowane wcześniej pliki będą sukcesywnie poddawane procesowi OCR, a nowe pliki będą publikowane w formatach zawierających treść z poprawnie zaznaczoną strukturą logiczną
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne
 • strony „Kraków.pl” – www.krakow.pl są systematycznie dostosowywane do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronach „Kraków.pl” – www.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Ewentualne dodatkowe skróty:

Klawisz TAB uruchamia skip linki, pozwalające na przejście do określonych elementów strony.

W Przeglądarce Internet Explorer zgodnie z instrukcją przeglądarki skrót klawiszowy do przechodzenia między elementami to Ctrl + Tab.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Margerita Krasnowolska, magiczny.krakow@um.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 616 1791. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej dostępne pod adresem www.bip.krakow.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Urzędu Miasta, znajdziecie Państwo na stronie Dostępność architektoniczna

 

Aplikacje mobilne

 

Magiczny Kraków udostępnia następujące aplikacje mobilne:

- Kraków.pl w wersji dla systemu Android oraz dla systemu iOS.

- Powietrze Kraków 2.0 w wersji dla systemu Android oraz dla systemu iOS.