Podania

Wszelkie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnoszone do Straży Miejskiej Miasta Krakowa muszą spełniać wymogi określone w art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W szczególności podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone:

  • pisemnie,
  • za pomocą faksu,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie E-PUAP,
  • ustnie do protokołu.

Tryb i sposób wnoszenia i rozpatrywania podań został określony w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267 z późn. zm.).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paweł Zaborski
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY