Kontrole w Strefie Czystego Transportu

W minioną sobotę i niedzielę 24 strażników skontrolowało 1010 pojazdów wjeżdżających do Strefy Czystego Transportu. Funkcjonariusze ujawnili 331 kierowców nie mających uprawnień do wjazdu w strefę. Za niezastosowanie się do nowej organizacji ruchu pouczyli 330 kierowców. W jednym przypadku sporządzili notatkę pod wniosek o ukaranie do sądu.

Kontrole w Strefie Czystego Transportu
Fot. Marek Anioł

Przypominamy, iż nowa strefa na krakowskim Kazimierzu obowiązuje od 5 stycznia. Możliwość wjazdu do niej mają mieszkańcy (swoimi dotychczasowymi pojazdami bez żadnych ograniczeń) oraz przedsiębiorcy i taksówki (bez ograniczeń do końca 2025 r.). Poza nimi mogą wjeżdżać pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem CNG.

Znak D-54 „strefa czystego transportu” nie dotyczy pojazdów:

wyłączenia ustawowe (art. 39 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych)

 1. elektrycznych – do ustalenia na podstawie dowodu rejestracyjnego (pozycja P.3) lub w CEPiKu albo naklejka EE na szybie (wydaje Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK)
 2. napędzanych wodorem
 3. napędzanych gazem ziemnym
 4. Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz służb ratowniczych
 5. użytkowanych we flocie obsługującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
 6. zarządów dróg i realizujących zadania na rzecz zarządców dróg
 7. Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi
 8. o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, których właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami są mieszkańcy strefy czystego transportu – spełniający obydwa warunki:
 • dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 tony – do ustalenia na podstawie dowodu rejestracyjnego (pozycja F.3) lub w CEPiKu
 • miejsce zamieszkania (mieszkaniec) – do ustalenia na podstawie ustnego oświadczenia kierującego czy odpowiada art. 25 Kodeksu cywilnego – miejsce zamieszkania to miejscowość (miejsce), w której (którym) osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu
 1. specjalistycznych środków transportu sanitarnego, wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa medycznego oraz zespoły transportu sanitarnego
 2. autobusów zeroemisyjnych
 3. autobusów szkolnych

wyłączenia wynikające z Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia w Krakowie strefy czystego transportu „Kazimierz”

 1. rowerów
 2. TAXI w okresie do 31.12.2025r.
 3. pojazdów przedsiębiorców mających siedzibę w obszarze strefy czystego transportu „Kazimierz” w dniu wejścia w życie uchwały ustanawiającej w Krakowie ww. strefę, którzy posiadają pojazd z tytułu: własności, współwłasności, umowy leasingu, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu – w okresie do 31.12.2025r. – możliwość sprawdzenia adresu siedziby na podstawie wpisu do ewidencji o działalności gospodarczej, wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub online w CEIGD lub w KRS
 4. oznaczonych kartą parkingową:
 5. którymi kierują osoby niepełnosprawne, posiadający ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej
 • które przewożą osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową
 • należących do placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. przewożących osobę pozostającą pod opieką takiej placówki
 1. konduktów pogrzebowych oraz orszaków ślubnych, po zgłoszeniu do zarządu drogi – ZDMK
 2. służb miejskich tj. przedsiębiorstw: oczyszczania miasta, utrzymania zieleni i dróg, wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowniczych, energetycznych, telekomunikacyjnych itp.
 3. Straży Miejskiej
 4. pozostających w dyspozycji podmiotów posiadających decyzje na wykorzystanie dróg w sposób szczególny na obszarze strefy czystego transportu „Kazimierz”
 5. wykonujących czynności załadunkowe/wyładunkowe dla podmiotów posiadających zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na obszarze strefy czystego transportu „Kazimierz”
 6. zaopatrzenia na czas wykonywania czynności załadunku/wyładunku i obsługi technicznej:
 • od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach: 6:00/7:00, 9:00/11:00, 17:00/19:00
 • w soboty i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach: 6:00/8:00, 14:00/16:00, 18:00/20:00
 1. lekarzy, pielęgniarek, położnych posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu w celu udzielania świadczeń zdrowotnych – naklejka na przedniej szybie oraz Dokument wydania oznakowania (wydaje Zarząd Dróg Miasta Krakowa)
 2. Poczty Polskiej
 3. dojeżdżających do zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty)
 4. pojazdów wolnobieżnych z silnikiem elektrycznym

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Paweł Zaborski
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY