górne tło

Wezwanie

W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, w którym jest to zabronione, funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Krakowa mogą za wycieraczką pojazdu umieścić wezwanie dla kierującego. W takiej sytuacji kierujący pojazdem zobowiązany jest osobiście zgłosić się do właściwego miejscowo oddziału straży miejskiej (wskazanego na wezwaniu), w terminie do 3 dni od daty popełnionego wykroczenia, w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

W przypadku nie zgłoszenia się kierującego pojazdem w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zostaną wszczęte czynności wyjaśniające zmierzające do zastosowania sankcji przewidzianych przez Kodeks Wykroczeń. Wtedy właściciel/posiadacz pojazdu zostanie wezwany do straży miejskiej w charakterze świadka, a jego stawiennictwo będzie obowiązkowe.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.s.w. w zw. z art. 177 § 1 k.p.k. na każdej osobie wezwanej przez organ procesowy w charakterze świadka ciąży bezwzględny obowiązek stawienia się w miejscu i czasie określonym przez organ procesowy. Na świadka, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie uprawnionego organu albo bezpodstawnie odmówił złożenia zeznań, można nałożyć karę porządkową od 50 do 1000 złotych, a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania od 100 do 1500 złotych (art. 49 § 1 k.p.s.w.).

Zgodnie z dyspozycją art. 50 § 1 k.p.s.w. w razie niestawienia się świadka na wezwanie bez usprawiedliwienia, można, niezależnie od nałożenia kary porządkowej, zarządzić jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przez policję.

Sprawę wezwania zza wycieraczki można załatwić całodobowo.

W celu usprawnienia Państwa obsługi zalecamy zgłaszanie się w godzinach 07:00 – 20:00

Wykaz oddziałów Straży Miejskiej Miasta Krakowa, do których po otrzymaniu wezwania należy się zgłosić:

Oddział I Śródmieście

ulica Dobrego Pasterza 116,

(obejmuje dzielnice: I - Stare Miasto, II - Grzegórzki, III - Prądnik Czerwony)

Oddział II Krowodrza

ulica Stachiewicza 3

(obejmuje dzielnice: IV - Prądnik Biały, V - Krowodrza, VI - Bronowice, VII - Zwierzyniec)

Oddział III Nowa Huta

Osiedle na Stoku 1

Osiedle Centrum C 9 - (tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 07: 00 – 19:00)

(obejmuje dzielnice: XIV - Czyżyny, XV - Mistrzejowice, XVI - Bieńczyce, XVII - Wzgórza Krzesławickie, XVIII - Nowa Huta)

Oddział IV Podgórze

ul. Zawiła 57 B

(obejmuje dzielnice: VIII - Dębniki, IX - Łagiewniki - Borek Fałęcki, X - Swoszowice, XI - Podgórze Duchackie, XII - Bieżanów - Prokocim, XIII - Podgórze).
 

Informacja umieszczona przez strażnika miejskiego za wycieraczką pojazdu ma na celu zwrócenie uwagi kierującego na fakt popełnionego wykroczenia. Informacja pozostawiana jest w przypadkach nieobecności na miejscu osoby kierującej pojazdem. Informacja nie jest wezwaniem do stawiennictwa w Straży Miejskiej Miasta Krakowa.