Rekrutacja na stanowisko: Inspektor w Wydziale Prawnym i Kontroli Wewnętrznej

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor.

1. Wymagania formalne

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe i 1 rok stażu pracy lub średnie i 3 lata stażu pracy,

- spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.


2. Wymagania dodatkowe

- wykształcenie wyższe kierunek: prawo, administracja (jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym),

- co najmniej 3 – letni staż pracy w jednostkach administracyjnych samorządu terytorialnego lub roczne doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej,

- samodzielność

- kreatywność,

- dyspozycyjność,

- zdolności analityczne,

- dobra organizacja pracy,

- staranność,

- dokładność,

- znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,

- znajomość zasad techniki prawodawczej,

- znajomość zagadnień związanych z realizacją czynności w ramach prowadzonych kontroli wewnętrznych,

- znajomość przepisów prawa z zakresu: Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o strażach gminnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustaw pokrewnych, przepisów wykonawczych, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego, znajomość struktury organizacyjnej Straży Miejskiej Miasta Krakowa.


3. Zakres obowiązków

Realizacja zadań dotyczących w szczególności: redagowania pism, opracowywania stanowisk; przygotowywania, w zakresie zleconym, projektów aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie jednostki; analizowania, weryfikowania i opracowywania w zakresie zleconym zmian w obowiązujących przepisach; prowadzenia zleconych kontroli wewnętrznych i postępowań skargowych/wyjaśniających oraz opracowywania dokumentacji z tym związanej; realizacja innych zadań zleconych.


4. Warunki pracy i płacy:

- teren miasta Krakowa,

- pierwsza umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy,

- 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

- praca na I zmianę,

- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3 800 zł. brutto,

- dodatek za staż pracy,

- premia regulaminowa (po przepracowaniu trzech miesięcy).


5. Wymagane dokumenty:

- CV,

- kwestionariusz personalny kandydata,

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

- dokumenty poświadczające staż pracy (kserokopie, oryginały do wglądu).


6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikacje można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31-416 Kraków
oraz w formie elektronicznej na adres: kadry@strazmiejska.krakow.pl
w terminie od dnia 29 kwietnia 2021 r. do dnia 11 czerwca 2021 r. do godz. 12,00

Dla zachowania terminu decydująca jest data doręczenia dokumentów do Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 205.

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska