Praca w Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Praca w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

Praca w Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Od przyszłych strażników wymaga się, by mieli obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, korzystali z pełni praw publicznych, mieli co najmniej średnie wykształcenie, cieszyli się nienaganną opinią, byli sprawni fizycznie i psychicznie, nie byli karani sądownie i mieli uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Dodatkowym atutem jest wykształcenie wyższe (prawo, administracja, psychologia, resocjalizacja, socjologia ), ukończony kurs podstawowy dla strażników i prawo jazdy.
Nowo zatrudniony strażnik - aplikant - po ukończeniu kursu podstawowego otrzyma wynagrodzenie zasadnicze oraz premię regulaminową w wysokości 20% wynagrodzenia oraz możliwość uzyskania nagród.

Kandydaci na strażników muszą pozytywnie zaliczyć test z wiedzy ogólnej. Muszą wykazać się przede wszystkim wiedzą z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, samorządu oraz problematyki związanej z bezpieczeństwem i porządkiem. 

Kolejnym etapem jest test sprawności fizycznej (zob. kryteria oceny), który składa się z 5 prób czynnościowych (sprawnościowych). Poszczególne ćwiczenia stanowią podstawę określenia poziomu rozwoju określonej cechy motorycznej lub opanowania danej umiejętności ruchowej, potrzebnej w pracy strażnika miejskiego.

Następnie pozostaje rozwiązanie testu psychologicznego, który sprawdza predyspozycje psychiczne do wykonywania zawodu i predyspozycje intelektualne kandydata.

Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby zainteresowane powinny przygotować:

  • CV,
  • kwestionariusz personalny kandydata,
  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • dokumenty poświadczające wykształcenie,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające że kandydat może uczestniczyć w testach sprawnościowych,
  • książeczkę wojskową,
  • zdjęcie.

Szczegółowe informacje są dostępne u Kierownika Referatu Kadr tel. 12 688 22 02,
email: kadry@strazmiejska.krakow.pl lub na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Powyższy tekst jest ogólną informacją dla osób chcących zostać strażniczką lub strażnikiem miejskim, nie jest natomiast aktualną ofertą zatrudnienia. Wszelkie nabory ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paweł Zaborski
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY