górne tło

Skrócona procedura postępowania podczas działań Czysta elewacja

Postępowanie osoby poszkodowanej (właściciela, administratora, najemcy, zarządcy nieruchomości) w przypadku popełnienia czynu zabronionego tj. umieszczania w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym ogłoszenia, plakatu, afiszu, apelu, ulotki, napisu lub rysunku albo wystawiania je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem (art. 63a Kodeksu wykroczeń).

 

1. W przypadku zauważenia osoby popełniającej czyn zabroniony:

2. W przypadku zauważenia osoby popełniającej czyn zabroniony określony jako przestępstwo i po dokonaniu ujęcia tej osoby:

Policja interweniuje w przypadkach: zaistnienia przestępstwa powodującego rozmiary szkód przekraczające 462,50 zł, lub powodującego umieszczenie na elewacji budynku treści o charakterze zniewagi Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej, obrażających uczucia religijne innych osób, znieważających publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, propagujących faszystowski lub totalitarny ustrój państwa, publicznego znieważania grupy ludności albo poszczególnych osób z powodu ich przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej.

3. W celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych:

Kontakty:

Wzór przykładowego pozwu do sądu o odszkodowanie: plik .pdf / plik .doc